Disclaimer

 

Ondanks de zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website, de (GPS) routes, POI bestanden, handleidingen en dergelijke  besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site werd/wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ik kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bikersplace.nl en deze (Jimdo) site, het gebruik van informatie die door middel van deze website(s) is (zijn) verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.bikersplace.nl en/of deze (Jimdo)site te kunnen raadplegen.


Bepaalde verwijzingen (links) op deze website(s) voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover ik geen controle heb. Ik draag dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie op die sites en/of servers.

De meeste van de via deze site of via www.bikersplace.nl te downloaden routes zijn zelf gemaakt, met behulp van het programma TYRE, dat ik lang geleden waarschijnlijk als een van de eersten ging gebruiken. In verband met bijvoorbeeld wegafsluitingen is het niet uitgesloten dat van een route moet worden afgeweken. Helaas, maar daar kan ik uiteraard niets aan doen. Tevens kan ik niet garanderen dat alle gepubliceerde routes nog steeds perfect kloppen, wegen en verkeerssituaties veranderen immers voortdurend. U gebruikt alle te downloaden bestanden geheel voor eigen risico.


Sinds november 2009 bevatten alle vanaf/via www.bikersplace.nl te downloaden routes minimaal twee bestanden (itn en  gpx).  Alle routes hebben ook een route-info bestand met meer en belangrijke informatie over de route. Op de dag van publicatie kloppen de routes voor de volle 100%.

Privacy Beleid

'Derden' kunnen zogenaamde cookies op de randapparatuur van u, de gebruiker, plaatsen, en/of kunnen daarop geplaatste zogenaamde cookies lezen, of webbeacons gebruiken om informatie te verzamelen.

Copyright

Ik heb al het mogelijke gedaan om schending van enig Copyright te voorkomen. Desondanks kan het gebeuren dat ik onbewust ongeoorloofd gebruik maak van bestanden van derden. Mocht u van mening zijn dat ik bepaalde rechten schend, laat het dan weten via info@bikersplace.nl
Ik zal het desbetreffende bestand dan zo spoedig mogelijk verwijderen. Het staat een ieder vrij ONZE bestanden te gebruiken en te verspreiden, mits onder vermelding van: Bron: Bikersplace.NL, Henry van Uden. U mag dus ook mijn routes aanpassen, maar daarna uiteraard niet verspreiden als zijnde een route van 'Bikersplace(.nl)' of als route van 'De motorrijder'!