Disclaimer

 

Ondanks de zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site werd/wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ik kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.bikersplace.nl en deze (Jimdo) site, het gebruik van informatie die door middel van deze website(s) is (zijn) verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.bikersplace.nl en/of deze (Jimdo)site te kunnen raadplegen.


Bepaalde verwijzingen (links) op deze website(s) voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover ik geen controle heb. Ik draag dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie op die sites en/of servers.

Privacy Beleid

'Derden' kunnen zogenaamde cookies op de randapparatuur van u, de gebruiker, plaatsen, en/of kunnen daarop geplaatste zogenaamde cookies lezen, of webbeacons gebruiken om informatie te verzamelen.

Copyright

Ik heb al het mogelijke gedaan om schending van enig Copyright te voorkomen. Desondanks kan het gebeuren dat ik onbewust ongeoorloofd gebruik maak van bestanden van derden. Mocht u van mening zijn dat ik bepaalde rechten schend, laat het dan weten via info@bikersplace.nl
Ik zal het desbetreffende bestand dan zo spoedig mogelijk verwijderen. Het staat een ieder vrij ONZE bestanden te gebruiken en te verspreiden, mits onder vermelding van: Bron: Bikersplace.NL, Henry van Uden. U mag dus ook mijn routes aanpassen, maar daarna uiteraard niet verspreiden als zijnde een route van 'Bikersplace(.nl)' of als route van 'De motorrijder'!

 

Voor www.facebook.com/groups/demotorrijder/ gelden ten eerste de regels van Facebook en ten tweede geldt daar dat 'Beheer' er alles aan doet om schending van Copyright te voorkomen. Toch kan een lid iets plaatsen dat in strijd is met de wet, mogelijk wordt Copyright geschonden. 'Beheer' hoort dat dan graag via een persoonlijk bericht (FB chat), omdat het onmogelijk is om zelf alles te controleren. Daarnaast is het zo dat niemand kan en mag verwachten dat moderators/beheerders weten waar wel of geen Copyright op rust, tenzij zoiets wordt vermeld.